img_thume
Spartacus

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม  "Spatacus"

ติดตามชมซีรีย์ที่สร้างจากผู้กำกับชื่อดัง Rob Tapert, Sam Raimi และ Joshua Donen ที่สร้างจากเรื่องจริงของทาสคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้ต่อสู้ในสนามประลองที่ต้องนองเลือดแห่งโรม  จนกลายเป็นนักสู้ผู้แกร่งกล้าจนสามารถชักนำบรรดาทาสก่อการกบฏต่อต้านอำนาจการปกครองของจักรวรรดิโรมันเมื่อปีที่ 73 ก่อนคริสตกาลจนกลายเป็นตำนานกล่าวขานมากที่สุด

อย่าพลาดชม Spartacus คืนวันเสาร์เริ่ม 10 ก.ค. เวลา 21.00น. ทาง MAX (ช่องหมายเลข 43 ในระบบดิจิตอล) แล้วมาร่วมสนุกชิง: รางวัลกิ๊ฟเซ็ทสุดพิเศษ จำนวน 1 เซ็ท มูลค่ารางวัลละ 17, 000 บาท 1 เซ็ท ประกอบด้วย: Samsung LCD TV (32")

รายชื่อสมาชิกผู้โชคดีรางวัลกิ๊ฟเซ็ทสุดพิเศษได้แก่: คุณ สุวิทย์ จิตบุญทวีสุข

เซ็ทรางวัลปลอบใจ - 100 เซ็ท มูลค่ารางวัลละ 500 บาท
รายชื่อสมาชิกผู้โชคดี  100 รางวัลปลอบใจได้แก่:


คุณ อเนก สมดี                              คุณ สุชาติ เริงอารมณ์
คุณ พิบูล วศินชัชวาล                      คุณ ต่อสกุล โตสุโท
คุณ พรทวี รอดริปู                           คุณ สมควร สมบูรณ์พันธ์
คุณ ณัฐดนัย มณีกุล                         คุณ ปิยะ สินิทธ์วรากุล
คุณ ณัฐวุฒิ แซ่ล้อ                          คุณ ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว
คุณ เฉลิมเกีรยติ เฉลิมพรกิจ               คุณ วัชรชัย หวานฉ่ำ
คุณ ประสิทธิ์ พิพัฒน์วิสุทธิกุล            คุณ ตุลา ไชยาศิรินทร์โรจน์
คุณ จิรพจน์ อริยนนทวิทย์                 คุณ ณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์
คุณ จริญญา มหาเดชสุรชัย                คุณ ชุติวุฒิ นรัจฉริยางกูร
คุณ นันทศักดิ์ ฉัตรแก้ว                     คุณ วทัญญู ด่านวิไลกิจ
คุณ สุทธิกุล ขาวเธียร                      คุณ ทองทวี พูลวิวัฒน์ชัยการ
คุณ เขมชาติ เด่นชาติพันธ์                 คุณ ธนณัฏฐ์ จิตต์สว่างดี
คุณ ปิยชนน์ อินอ่อน                        คุณ ปิยพร อุบลสิงห์
คุณ วิวัฒน์ งามสัจจพร                      คุณ ปิติพงษ์ จันทรโอทาน
คุณ พรพิมล แก่นแก้ว                      คุณ ธวัชชัย นิรมิตรศรีชัย
คุณ นิพัทธ โง้วศิริมณี                      คุณ ธีระ รักษาสัตย์
คุณ กิติพร โกมลวิชญ์                      คุณ สะพรั่ง สุวภิรมย์โชติ
คุณ ณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์                   คุณ ศรีเมธา ไตรวุฒิ
คุณ ธงชัย วัฒนศักดากุล                   คุณ พงษ์สัณห์ เจริญผลารักษ์
คุณ สุพิชญ์ เจริญผลารักษ์                คุณ สมเกียรติ ครองวัฒนสุข
คุณ สมบัติ วัฒนชัยมงคล                  คุณ นันทพร ศานติเกษม
คุณ ธนกฤต วงศ์สิงห์                       คุณ มณฑิรา เรืองวิทยานนท์
คุณ อรุณศรี ศุภวงศ์                         คุณ ชนิกานต์ คุรุภากรณ์
คุณ สิทธิชัย  สหัสรังสี                     คุณ พงศ์ศานต์ สุวรรณกุล
คุณ มินตรา บุสศระ                          คุณ บุญเลิศ ตั้งทวีเวข
คุณ กณิฏฐ์ ไชยนาพงษ์                    คุณ ณัฎฐ์ธนัน เกษมสันต์
คุณ เอกรินทร์ อัมรี                          คุณ ปิยะพันธ์ ทิมประเสริฐ
คุณ ณัฐวัฒน์ เอี่ยมวรเมธ                  คุณ พลธัช ลีฬหาวงศ์
คุณ ศราวุธ บูรณกิจเจริญ                  คุณ สมศักดิ์ ฐิติรัตน์สกุล
คุณ อาจิต เพ็ชรงาม                        คุณ ธวัชชัย คุรุภากรณ์
คุณ รณรงค์ เฟื่องฟุ้ง                        คุณ พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
คุณ สุทธิรักษ์ คชวงษ์                      คุณ ว่านพญา ทันพาณิชย์
คุณ เสกสันต์ บุญจันทร์                     คุณ คมสัน กรรณเทพ
คุณ อิทธิพล สุขกิจสมโภชน์               คุณ ณัชพล ดำรงธรรมวุฒิ
คุณ อภิชัย ภัทรเวสารัช                    คุณ เชี่ยวชาญ ตฤณชาติวณิชย์
คุณ ภาสันต์ ศรีสมบัติ                       คุณ สุริยะ ชิณบุตร
คุณ สมศักดิ์ อรุณ                            คุณ สถิตธรรม แสงจันทร์
คุณ เอกศิษฏ์ น้าวิไลเจริญ                  คุณ กฤษิก ขันตี
คุณ พัฒนพงศ์ วัฒนานนท์กิจ             คุณ สุพักตา จิระกิจกุล
คุณ ศศิธร ศรีสุวไตรรัตนา                  คุณ สุวดี จุลิมาศาสตร์
คุณ กัสมา เพ็งเอี่ยม                        คุณ ไชโย เภาพานิช
คุณ จิระ พานิชเจริญ                        คุณ ชุมพล เทพนำโสมนัสส์
คุณ ธัศย์นัยว์ สถิตญ์ธรรมคุณ              คุณ อาทิตย์ บันเล็งลอย
คุณ สัจจา กีรติทวีสุข                        คุณ นพดล บริบูรณ์
คุณ ไกรสิงห์ บุณยรังควร                   คุณ สุชาติ เพชรายุธพร
คุณ กีฏวิทย์ เมลานนท์                      คุณ เอกระวี จินดารักษ์
คุณ เอกลักขณ์ บุญมาลีตระกูล            คุณ วัฒนันท์ พันธุศิลปาคม
คุณ สมบัติ ชุมพลกุลวงศ์                   คุณ วรวุฒิ รักแต่งาน
คุณ ณัชชา เธียรธัญบูรณ์                  คุณ อติกรานต์ สมบูรณ์ทรัพย์
คุณ จักรพันธุ์ ขาวสำรวย                   คุณ ธนพร ฉายสุวรรณ

คุณ เอกศิษฎ์ น้าวิไลเจริญ” กรุณาติดต่อกลับมาที่ คุณ เดือนเพ็ญ อินทร์วงศ์ โทร 02-615 -9744 

 *สมาชิกผู้โชคดีรางวัลกิ๊ฟเซ็ทสุดพิเศษ กรุณาติดต่อกลับมาที่ คุณ เดือนเพ็ญ อินทร์วงศ์ โทร 02-615 -9744
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น. หมดเขตรับการรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากที่ประกาศผล หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
* ของรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีรางวัลปลอบใจ 100 รางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์เท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การตัดสินของคณะกรรมการทรูวิชั่นส์เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด
6. หากทรูวิชั่นส์ได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ทรูวิชั่นส์มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

/65

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้าจอรอรับทอง กับช่องรายการ...

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง สัปดาห์ที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้...

WONDER JACKPOT (iMassage)

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder Jackpot เดือนกันยายน

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง สัปดาห์ที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้...

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้าจอรอรับทอง กับช่องรายการ...

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้าจอรอรับทอง กับช่องรายการ...

Yoga Workshop: Balance with Yin-Yang Yoga

TrueVisions Club ร่วมกับ True Yoga และ True Spa เชิญท่านสมาชิกร่วมกิจกรรม “...

WONDER WATCH ลุ้นหน้าจอรอรับทอง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม Wonder watch ลุ้นหน้าจอรอรับทอง กับช่องรายการ...